Till
Infrastrukturminister Tomas EnerothBristande säkerhet på vägsträckan E18 Årjäng-Töcksfors


Jag har initierat ett ärende hos Trafikverket med ärendenummer 880412 (se bilagor), avseende bristande säkerhet på E18-sträckan Årjäng-Töcksfors. Anledningen är att jag i december 2019 var sekunder från att krossas av en omkörande långtradare på den aktuella vägsträckan och på grund av vajerräcket kunde jag inte rädda mig ner i diket. Detta var den allvarligaste händelsen men jag har bevittnat flera liknande händelser på sträckan.

Den aktuella 25 km långa vägsträckan, som byggdes på 1950- 60-talet, är smal för att vara europaväg, saknar vägren och har vajerräcken som personbilar inte kan forcera. Vägen är den del av E18 från Stockholm till Oslo som har sämst standard.

I bifogat svar från Trafikverket skriver man att problemen på den aktuella vägsträckan är kända men att E18 inte är prioriterad i den Nationella planen, vilket kan ses som märkligt eftersom detta är huvudvägen mellan Stockholm och Oslo med tidvis intensiv trafik av både personbilar och tunga fordon. Många arbetspendlar varje dag på den här vägsträckan. Att vägen inte är prioriterad i Nationella planen anger Trafikverket som skäl för att det inte finns möjlighet att finansiera en upprustning av vägen.

Jag har läst att regeringen prioriterar investeringar i fossilfria trafiksystem i framtiden, och det är helt logiskt med tanke på den pågående klimatförändringen, men om inte Sverige skall stanna måste även det gamla vägnätet skötas så att man kan färdas utan att riskera livet.

Min fråga är - Vilka möjligheter har Trafikverket att finansiera säkerhetshöjande åtgärder på nämnda vägsträcka, trots att den inte är prioriterad i Nationella planen? Det måste göras säkerhetshöjande åtgärder på den här vägsträckan.


Töcksfors 2020-03-04

Lars Brander

E18 Årjäng-Töcksfors byggdes på 1950- 60-talet, då som Riksväg 9.

Svar från regeringen 2020-03-16
 

Hej Lars!
 
Tack för brevet till Infrastrukturdepartementet. Jag arbetar på Infrastruktur-departementets kommunikationssekretariat och hjälper våra statsråd att hantera
en del av alla de brev de får. Jag beklagar att svaret har dröjt.
 
Jag ser i Trafikverkets svar till dig att verket menar att det inte har medel att genomföra åtgärderna. Om Trafikverket vill ha medel av regeringen för en viss
åtgärd /visst projekt brukar  verket ha en dialog med regeringen (Infrastrukturdepartementet) och inkomma med en formell begäran om detta.
Det går inte att föregripa en regeringsprövning av en sådan begäran.
  
Det är huvudsakligen Trafikverket som lämnat förslag till den nationella plan
som beslutats,  och som även i övrigt lämnar förslag till prioriterade åtgärder för infrastrukturen, till regeringen, som regeringen sedan beslutar om. Trafikverket
är statens infrastrukturförvaltare och den myndighet som ansvarar för skötsel
och underhåll av det statliga vägnätet.  Du har alltså gjort rätt som vänt dig till Trafikverket och uppmärksammat det på frågan.

Det går inte att uttala sig om huruvida en åtgärd som inte prioriterats i den
nationella planen skulle hanteras av regeringen, för det fall det skulle ankomma
på regeringen att hantera en sådan. 
 
Något annat svar kan jag inte ge dig för tillfället.  Länken nedan går till regerings webb-information om den aktuella nationella planen.
  
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/
  
Om du har frågor med anledning av detta svar vänligen skicka dem till i.registrator@regeringskansliet.se
  
Med vänlig hälsning
 
Elisabet Holm
Regeringskansliet
Infrastrukturdepartementet
103 33 Stockholm
08-405 10 00
i.registrator@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Mail till Trafikverket 2019-12-20

Till Trafikverket

Farlig vägsträcka, E18 Årjäng - Töcksfors

Nu har jag vid flera tillfällen, senast igår, upplevt chockerande händelser i trafiken på E18 mellan Årjäng och Töcksfors. Det gäller både långtradare och personbilar som kör om trots dålig sikt och även vid mötande trafik. Eftersom vägen är smal för att vara europaväg och att det saknas vägren samt att det finns vajerräcken som inte kan forceras, så uppstår mycket farliga situationer.

Vid två tillfällen har jag mött två långtradare i bredd, där den ena försöker köra om den andra trots mötande trafik. Jag insåg faran men kunde inte köra av vägen p g a vajerräcket, som naturligtvis är säkerhetshöjande men vajerräcket kan också vara en dödsfälla när man är instängd på vägen och inte kan rädda sig ner i diket. Vid de här tillfällena räddade chauffören som blev omkörd situationen genom att bromsa kraftigt.

På den här vägsträckan måste det göras något för att höja säkerheten, antingen bredda vägen så att det finns en vägren att ta till när inte vägbredden räcker eller att ta bort vajerräckena. Nu när jag har informerat er om denna säkerhetsrisk så vill jag inte höra att ni inte kände till problemet, om det händer en allvarlig olycka.

Jag har även hört andra trafikanter som råkat ut för liknande situationer och insett att dom inte kan rädda sig ner i diket p g a vajerräcket.

Det faktum att det ofta syns skadade vajerräcken längs med denna vägsträcka är också ett bevis på att vägen är för smal.

2019-12-20

Lars Brander
Töcksfors