Brev till Trafikverket 2019-12-20

Till Trafikverket


Farlig vägsträcka, E18 Årjäng - Töcksfors

Nu har jag vid flera tillfällen, senast igår, upplevt chockerande händelser i trafiken på E18 mellan Årjäng och Töcksfors. Det gäller både långtradare och personbilar som kör om trots dålig sikt och även vid mötande trafik. Eftersom vägen är smal för att vara europaväg och att det saknas vägren samt att det finns vajerräcken som inte kan forceras, så uppstår mycket farliga situationer.

Vid två tillfällen har jag mött två långtradare i bredd, där den ena försöker köra om den andra trots mötande trafik. Jag insåg faran men kunde inte köra av vägen p g a vajerräcket, som naturligtvis är säkerhetshöjande men vajerräcket kan också vara en dödsfälla när man är instängd på vägen och inte kan rädda sig ner i diket. Vid de här tillfällena räddade chauffören som blev omkörd situationen genom att bromsa kraftigt.

På den här vägsträckan måste det göras något för att höja säkerheten, antingen bredda vägen så att det finns en vägren att ta till när inte vägbredden räcker eller att ta bort vajerräckena. Nu när jag har informerat er om denna säkerhetsrisk så vill jag inte höra att ni inte kände till problemet, om det händer en allvarlig olycka.

Jag har även hört andra trafikanter som råkat ut för liknande situationer och insett att dom inte kan rädda sig ner i diket p g a vajerräcket.

Det faktum att det ofta syns skadade vajerräcken längs med denna vägsträcka är också ett bevis på att vägen är för smal.

2019-12-20

Lars Brander
Töcksfors

Svar från Trafikverket 2020-01-07


Hej Lars!

På grund av julledigheter har vår återkoppling till dig dröjt och vi hoppas att du har överseende med detta.

Tack för ditt önskemål om åtgärder på E18 sträckan Årjäng - Töcksfors. Ärendet har fått nummer 880412 och handläggs av Tomas Bergbom. Vi beräknar att det tar ungefär sex veckor för oss att ta ställning till önskemålet.
 
Med vänlig hälsning

Trafikverket
Telefon: 0771-921 921

Trafikverket
781 89 Borlänge

Svar från Trafikverket 2020-02-21
 

Mitt svar till Trafikverket 2020-02-21

Tack för ditt svar.

Eftersom jag utsattes för en mycket farlig situation på en statlig väg, där jag tvingades se döden i vitögat, har jag svårt att acceptera att det inte planeras några säkerhets-höjande åtgärder på E18-sträckan Årjäng-Töcksfors. En enkel åtgärd skulle vara att ta bort vajerräckena. När jag berättar för andra vad jag varit med om är det oftast någon som kan relatera till händelsen, och som förbannar vajerräckena som kan utgöra en dödsfälla.

Töcksfors 2020-02-21

Lars Brander

Svar från Trafikverket 2020-03-06

Hej Lars,
 
Som du tidigare beskrev är vajerräcket en trafiksäkerhetsåtgärd.
Vi har monterat räcket för att förhindra att man ska kunna köra in i bergsskärningen och med denna bakgrund vill vi inte ta bort räcket.
 
Vi har förståelse för dina upplevelser och du kan även informera polisen om de farliga omkörningarna. Det är Polismyndigheten som ansvarar för att kontrollera att hastighetsgränser och andra trafikregler följs. Vi har spelat in sträckan för ombyggnad till den Nationella planen där den hittills inte har prioriterats. För att ombyggnaden ska bli möjlig måste sträckan prioriteras av regeringen som beslutar kring den Nationella planen. 
 
Med vänliga hälsningar
 
Kundärenden Planering
Region Väst

Brev till Trafikverket 2020-03-23 

Trafiksäkerhetsåtgärder på E18, Årjängs kommun

Ni skriver i senaste svaret till mig "Vi har spelat in sträckan för ombyggnad till den Nationella planen där den hittills inte har prioriterats. För att ombyggnaden ska bli möjlig måste sträckan prioriteras av regeringen som beslutar kring den Nationella planen.”

Jag har skrivit till regeringen i rubricerat ärende, och ni har fått mitt brev till regeringen, och deras svar, för kännedom. 

Regeringen skriver "Det är huvudsakligen Trafikverket som lämnat förslag till den nationella plan som beslutats, och som även i övrigt lämnar förslag till prioriterade åtgärder för infrastrukturen, till regeringen, som regeringen sedan beslutar om."

Regeringen skriver vidare "Om Trafikverket vill ha medel av regeringen för en viss åtgärd / visst projekt brukar verket ha en dialog med regeringen (Infrastrukturdepartementet) och inkomma med en formell begäran om detta."

Då är min fråga till Trafikverket - Varför inleder ni inte en dialog med regeringen för att få extra medel för åtgärder på den aktuella vägsträckan?

Trafikverket skriver i projektbeskrivningen för ett tidigare vägbygge i Värmland att ”E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en viktig transportled för nationell, regional och internationell trafik”. Då tycker jag det är märkligt att inte E18 sträckan Årjäng-Töcksfors ges samma status.


Töcksfors 2020-03-23

Lars Brander

Svar från Trafikverket 2020-04-21

Mitt svar till Trafikverket 2020-04-21

Jag har informerat om riskerna - ansvaret ligger hos er.

Töcksfors 2020-04-21
Lars Brander

Nytt brev till Trafikverket 2020-10-15
angående E18 Årjäng - TöcksforsTrafiksäkerhetsåtgärder på E18, Årjängs kommun - ärende trv#880412

Jag återkommer i rubricerat ärende, där jag redogjorde för bristande säkerhet på E18 sträckan Årjäng-Töcksfors. Då beskrev jag händelsen som jag utsattes för 19 december 2019, när jag var en hårsmån från att bli krossad av en omkörande långtradare och inte kunde rädda mig ner i diket p g a vajerräcket - nu har det hänt igen - på exakt samma vägsträcka.

Idag 2020-10-15 körde jag E18 från Årjäng till Töcksfors och på exakt samma plats där jag i december 2019 var centimeter från att krossas av en omkörande långtradare mötte jag nu en stor personbil av typ stadsjeep, som trots att föraren måste ha sett mig komma från motsatta hållet, så valde föraren att köra om en långsamt körande långtradare. Jag fick bromsa kraftigt och placera mig så nära vajerräcket som möjligt och vänta på att bilen med hög hastighet passerade mycket nära min bil. Även denna gång var vajerräcket i vägen för att jag skulle kunna rädda mig ner i diket. Nästa gång är det inte säkert att jag har samma tur, så i fortsättningen kommer jag att svänga in på grusvägen ( gamla riksväg 9 ) och köra den vägen förbi Bäckevarv, för att komma ut på E18 igen vid Rössbyn. Minnen från sådana här händelser blir man aldrig av med. Varje gång jag nämner vad jag varit med om så får jag höra liknande händelser som andra trafikanter också upplevt. Det gemensamma är vajerräcket som gör att man inte kan rädda sig ner i diket.

Jag minns en händelse för några år sedan som visade hur viktigt det är att kunna köra av vägen om det behövs. Jag blev omkörd av en budbil / skåpbil på E18 vid Sillerud. Efter några hundra meter mötte skåpbilen en långtradare, inget konstigt med det kan man tycka, men helt plötsligt körde skåpbilen ner i diket och då kunde jag se varför. Mot honom kom en sportbil i mycket hög hastighet och körde om långtradaren. Om det funnits ett vajerräcke där så hade det blivit en fruktansvärd smäll, för då hade inte skåpbilen kommit av vägen. Jag hann se att föraren av sportbilen skrattade, en variant av chicken race.

För att återgå till E18 vid Bäckevarv mellan Årjäng och Töcksfors, så menar jag på fullt allvar att nu måste det ca 200 meter långa vajerräcket på höger sida ( se bild ) tas bort. Just här är det mycket stor risk att möta fordon på fel sida vägen. Lastbilar som kör österut möter vid Bäckevarv ett motlut, som går genom en bergskärning, där dom tappar fart och samlar på sig bilar i kö bakom, bilar och även lätt lastade långtradare som är ivriga att köra om, och då är risken mycket stor att det uppstår situationer som de jag beskriver. På bilden syns att diket är ganska ”vänligt” att köra ner i, istället för att fronta mot ett annat fordon. Just det här vajerräcket är farligare att ha kvar än att ta bort.

Töcksfors 2020-10-15
Lars Brander