Byggnation av 
Kanalen Stora Lee - Östen
 
Byggprojektet omfattade

- två slussar i Töcksfors
- en ny svängbro vid nedre slussen
- en ny svängbro vid övre slussen
- rensning av kanalbotten 
- en ny svängbro vid  Sockenstugan
- iordningställande av farleden till Hån
- muddring mellan Töck och Östen
- en ny svängbro vid Näset
- en ny svängbro vid Stommen
 
Kanalen byggdes under åren 1911 - 1915.
 
Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank - där inget annat anges.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Ingenjören Fredrik Hammar, chef för pappersmassafabriken vid Töcksfors Bruk, ledde arbetet vid byggandet av kanalen - Foto : Hulda Hammar
Sprängningsarbetet har startat vid nedre slussen. I bakgrunden syns slussvaktarbostaden Gläntan.
Sprängningsarbetet pågår vid nedre slussen.
Sprängningsarbetet är klart vid nedre slussen och stensättningen för en av slussportarna börjar ta form.
Arbetet med stensättning och montering av slussportarna fortskrider vid nedre slussen.
Stensättningen pågår vid nedre slussen.
Stensättningen och monteringen av högporten vid nedre slussen är klar.
Stensättningen och monteringen av högporten vid nedre slussen är klar.
En tillfällig vattenbarriär har byggts vid Sanamons sågverk, för att möjliggöra torrläggning av kanalen i samband med byggandet av övre slussen. Huset till höger är läkarbostaden Tomtebo.
Kanalen ovanför övre forsen är torrlagd i samband med byggandet av övre slussen. Huset i vänstra bildkanten är nuvarande Restaurang Waterside.
Området vid övre slussen innan sprängningsarbetet har kommit igång. I bakgrunden syns Kvarnen.
Arbetet med stensättning av övre slussen har påbörjats.
Sprängningsarbetet vid övre slussen är klart. Stensättningen för en av slussportarna och det nya brofästet pågår. I bakgrunden syns läkarbostaden Tomtebo.
Några personer ur arbetslaget som byggde övre slussen. I bakgrunden syns läkarbostaden Tomtebo.
Kanalbygget vid övre slussen med den gamla träbron.
Den nya svängbron från Götaverken i Göteborg är på plats vid övre slussen.
Övre slussen är klar och vattnet kan släppas på. Mannen på bilden är entreprenören Axel Algaard från Bergen, som begrundar sitt verk Kanalen Stora Lee - Östen.
Landsvägsbron vid Sockenstugan byggs om med stensättning och en ny svängbro, vilket gör det möjligt för lastbåtar att passera.
Landsvägsbron vid Sockenstugan med ny stensättning och svängbro. Bilden togs omkring 1915.
Arbetslaget som byggde nya landsvägsbron vid Sockenstugan. Bilden togs omkring 1915.
Mudderverket som användes vid byggandet av kanalen, byggdes vid Sanamons sågverk i Töcksfors. Mudderverket drevs med en ångmaskin på 8 hk, som växlades upp till 470 hk.
Mudderverket som användes vid byggandet av kanalen Stora Lee - Östen.
Kanalen vid Kyrkobyn i Östervallskog muddrades för att öka vattendjupet. Efter muddringen var kanalen 1,8 meter djup, vilket var tillräckligt för att den vanligaste typen av lastbåtar skulle kunna gå upp till sjön Östen i Östervallskog. Bilden togs 1912.
Muddring av kanalen vid Kyrkobyn i Östervallskog. Bilden togs 1912.
Inloppet till övre slussen i Töcksfors.
Nedre slussen i Töcksfors.
Bild från tiden då slussportarna manövrerades med handkraft - Foto : Lars Brander.
Bild från tiden då slussportarna manövrerades med handkraft - Foto : Lars Brander.

Kanalen Stora Lee - Östen invigdes 1915.
 
40 år senare byggdes nya landsvägen
(nuvarande E18). 
 
För att inte begränsa seglingshöjden byggdes
landsvägsbron över kanalen som en så kallad
lyftbro, där vägbanan kunde hissas rakt upp
så att höga båtar kunde passera.
 
Landsvägen och lyftbron invigdes 1956.
 
Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank

Foto : Folke Sahlin Foto : Folke Sahlin


 

När landsvägsnätet byggdes ut och vägarna
fick högre bärighet minskade kanalens
betydelse som kommersiell transportled.
 
Transporterna gick oftare på lastbil och last-
bilarna blev med åren större och kunde bära
tyngre last.
 

Den gamla bron vid övre slussen klarade max.
4 tons axeltryck, vilket inte räckte för den nya
tidens transporter.

Foto : Hugo Hassel

Eftersom det inte längre fanns behov av att 
gå upp till sjösystemet ovanför Töcksfors med
lastbåtar, togs beslutet att bygga en ny fast icke
öppningsbar bro med hög bärighet. 
 
Den nya bron vid övre slussen, som byggdes
1984, dimensionerades för att klara framtidens
tunga transporter.
 
Foto : Bengt Erlandsson